Zasady przetwarzania danych osobowych kontrahentów przez FRoSTA Sp. z o.o.

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”, uprzejmie informujemy, że w związku z zawarciem z Państwem umowy odpowiednio projektowania/produkcji/dystrybucji/dostawy/innej umowy handlowej, Frosta Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060990, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1132055642, REGON: 0132154660, jest administratorem Państwa danych osobowych (ADO) w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu siedziby, NIP, REGON, numeru rachunku bankowego, adresu zamieszkania i PESEL (ujawnionych w umowach), stanowiska (funkcji), oraz danych kontaktowych (adres korespondencyjny, adres email i numer telefonu, numer faxu) oraz innych danych osobowych wskazanych w kwestionariuszach i dokumentach przedłożonych w związku z zawarciem umowy.

 

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że:

· Wskazane powyżej dane osobowe przetwarzane są przez ADO w celu wykonywania i rozliczania zawartej z Państwem umowy związanej odpowiednio z projektowaniem/produkcją/dystrybucją/dostawą produktów Frosta lub dostawą dla produktów Frosta czy inną zawartą z Państwem umową handlową oraz wynikających z nich praw/obowiązków lub marketingiem produktów i usług własnych ADO, tj. odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) RODO.

· Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania oraz zostaną usunięte z baz danych ADO niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania w celach wskazanych powyżej, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z ww. umów przysługujących ADO lub w stosunku do niego.

· Państwa dane osobowe mogą być przekazywane dla realizacji ww. celów przetwarzania podmiotom grupy Frosta oraz podwykonawcom ADO, takim jak dostawcy usług informatycznych wykorzystywanego przez ADO oprogramowania oraz innym usługodawcom świadczącym usługi powiązane lub podporządkowane odpowiednio projektowaniu/produkcji/dystrybucji/dostawie produktów jak również usługi rozliczenia ww. umów, firmom dostawczym i kurierskim, firmom zajmującym się profesjonalną utylizacją dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom księgowym, bankom, audytorom prawnym i gospodarczym. Dostawcy usług informatycznych świadczonych dla podmiotów z grupy Frosta lub ich podwykonawcy mogą mieć przy tym siedzibę także w krajach, w których ochrona danych znajduje się na niższym poziomie niż w Unii Europejskiej. W takich przypadkach poprzez zawarcie odpowiedniej umowy zapewniono, że także w tych krajach dane podlegają ochronie na poziomie porównywalnym z ochroną obowiązującą w Unii Europejskiej. Również poprzez zawarcie odpowiedniej umowy w grupie Frosta zapewnia się, że wszystkie podmioty grupy Frosta bez względu na to, czy ich siedziba znajduje się poza Unią Europejską zapewniają ochronę na poziomie porównywalnym na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

· Przysługuje Państwu prawo do żądania od ADO zapewnienia łatwego dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

· Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pisemnie, kierując zapytania pod adres: Frosta sp. z o.o., ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz lub elektronicznie: dane.osobowe@frosta.pl.

· ADO nie stosuje wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

Nasza Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: www.frosta.pl/politykaprywatności