XXX FRoSTA jest również dostępna w Twojej lokalizacji.

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

I.                  OGÓLNE

Korzystanie ze strony internetowej Frosta jest możliwe bez podawania danych osobowych użytkownika. Jeżeli jednak przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, każdorazowo zwracamy się o zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych następuje w zgodzie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Jako administrator, Frosta Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy dołożyła wszelkich starań w celu zapewnienia jak największej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej witryny.

Administratorem danych osobowych użytkownika jest:

Frosta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Witebska 63

85-778 Bydgoszcz

Polska

(„Frosta”, „Administrator”)

Witryna: www.frosta.pl

Telefon: + 48 52 360 67 00- kontakt z pełnomocnikiem ds. danych osobowych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16

Adres e-mail: info@frosta.pl

.

II.                GROMADZONE INFORMACJE

Strona internetowa Frosta gromadzi szereg ogólnych informacji w razie automatycznego wywołania lub wywołania przez użytkownika. Informacje takie są przechowywane jako logi serwera.  Dotyczy to następujących danych:

1)      Rodzaje przeglądarek internetowych i ich wersje

2)      System operacyjny używany do wywołania strony internetowej

3)      Adresy stron, z których następujące odesłanie do witryny Frosty

4)      Podstrony witryny

5)      Data i czas otwarcia witryny

6)      Adres IP

7)      Dane dostawcy Internetu

Dane te nie służą  do budowania profilu użytkownika. Dane te służą prawidłowej edycji i optymalizacji zawartości strony internetowej, jak również reklamie.  Dane te mogą być wykorzystywane także przez organy ścigania na wypadek działalności mającej charakter niedozwolony. Dane te podlegają również zanonimizowanej analizie pod kątem statystycznym w celu zwiększenia ochrony danych użytkownika. Anonimowe dane logów serwera zapisywane są osobno od innych danych osobowych. Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników także w celu rozpatrzenia składanych do niego wniosków Użytkownika, które następować może drogą elektroniczną. Dzieje się tak w szczególności, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie informacje, wnioski, reklamacje, aplikacje pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej Administratora.

III.               KONTAKT ELEKTRONICZNY

Strona internetowa Frosta zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z Administratorem. Jeżeli użytkownik kontaktuje się z Administratorem pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, przekazane tą drogą dane osobowe są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez użytkownika Administratorowi są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Nie dochodzi do przekazywania tych danych osobowych osobom trzecim.

IV.              KOMENTOWANIE NA STRONIE

Strona internetowa Frosta zapewnia użytkownikom możliwość dodawania indywidualnych komentarzy do poszczególnych blogów na stronie internetowej. Komentarze umożliwiają użytkownikom publikowanie własnych treści na stronie, które nie mogą jednak naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, a w szczególności treści zakazanych lub obscenicznych oraz danych osobowych. Należy mieć świadomość, że treść ta może być komentowana przez innych użytkowników, którzy mogą wchodzić w polemikę z innymi użytkownikami. Komentarze są przechowywane i publikowane, a także informacja o dacie komentarza i użytkowniku (pseudonimie) wybranym przez osobę, której dane dotyczą . Ponadto rejestrowany jest także adres IP przydzielony podmiotowi danych przez dostawcę usług internetowych (ISP). To przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy osoba, której dotyczą dane, narusza prawa osób trzecich lub publikuje nielegalne treści za pośrednictwem danego komentarza. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem w interesie administratora danych, tak aby mógł on zostać unieważniony w przypadku naruszenia. Zebrane dane osobowe nie zostaną przekazane stronom trzecim, chyba że takie przeniesienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie Administratora. Administrator uprawniony jest do usuwania treści naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, a w szczególności treści zakazanych lub obscenicznych. Administrator nie jest jednak w stanie śledzić ruchu na stronie w czasie rzeczywistym. W związku z tym każdy użytkownik zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na to, jakie treści publikuje na stronie.

V.                DOSTARCZANIE DANYCH OSOBOWYCH JAKO WYMÓG USTAWOWY LUB UMOWNY

Za pośrednictwem strony internetowej Frosta nie świadczy usług drogą elektroniczną. Strona internetowa nie zawiera funkcjonalności sprzedażowych.

Wymóg podania danych osobowych może jednak wynikać z przepisów ustawowych bądź na potrzeby procedowania reklamacji, zastrzeżeń lub wniosków dotyczących produktów sprzedawanych przez Frosta drogą tradycyjną. Dane te udostępniane są Administratorowi za pośrednictwem adresu e-mail bądź internetowego formularza kontaktowego. Brak dostarczenia danych osobowych uniemożliwia Froście rozpatrzenie reklamacji/wniosku.

Ocena produktów na stronie internetowej w żadnym wypadku nie wymaga podania danych osobowych – ma charakter dobrowolny. Zaleca się wręcz stosowanie przez użytkownika nieidentyfikujących go nicków (pseudonimów). Pseudonimizacja ta powinna uniemożliwiać  przypisanie do określonej osoby danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, które muszą zostać oddzielone od pseudonimu i podlegać utajnieniu przez użytkownika.

Przykładowy dozwolony pseudonim: jajko777

Przykładowy niedozwolony pseudonim: katarzyna.nowak

VI.              PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe można przetwarzać wyłącznie wówczas, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)      osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

2)      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

3)      przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

4)      przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO);

5)      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);

6)      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

7)      dane osobowe powierzono Froście do przetwarzania.

Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem strony internetowej pozyskiwane są na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz w celu określonym w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

VII.             CZAS PRZETWARZANIA

Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie jest już konieczne do wypełnienia umowy lub rozpoczęcia umowy.

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkownika, którego dane dotyczą, jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego je pozyskał i w oparciu o konkretną podstawę prawną. Administrator w razie odpadnięcia celu lub podstawy prawnej, w szczególności po upływie okresu, na który je pozyskał, usuwa dane.

VIII.            PRAWA UŻYTKOWNIKA, KTÓREGO DANE DOTYCZĄ

1.       PRAWO DO UDZIELENIA INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik, którego dane dotyczą,  jest osobą uprawnioną do uzyskania od Administratora w każdym czasie potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące i uzyskania następujących informacji:

1)      jakie jej dane osobowe są przetwarzane,

2)      kategorie przetwarzanych danych osobowych,

3)      cele przetwarzania,

4)      informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

5)      (w miarę możliwości) planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,

6)      informacji o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby uprawnionej oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

7)      informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)      jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby uprawnionej – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

9)      informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby uprawnionej;

10)   czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z Frosta. W takim wypadku Administrator dostarcza Użytkownikowi, którego dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

2.      PRAWO DO SPROSTOWANIA

Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z Frosta.

3.      PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1)      dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

2)      osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

3)      osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania lub wnosi sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

4)      dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

5)      dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

6)      dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z Frosta.

Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe na wyżej wymienionej podstawie, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile ich przetwarzanie nie jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.      PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Użytkownik, którego dane dotyczą,  jest osobą uprawnioną do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w następujących przypadkach:

1)      osoba uprawniona, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

2)      okazało się, ze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba uprawniona, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3)      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie uprawnionej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4)      osoba uprawniona, wniosła sprzeciw – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby uprawionej.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z Frosta.

5.      PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Użytkownik, którego dane dotyczą,  jest osobą uprawnioną do uzyskania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowibez przeszkód ze strony Frosty, jeżeli:

1)      przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

2)      przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

o ile nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z Frosta. Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

6.      PRAWO SPRZECIWU

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi bądź gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora), w tym profilowania na tej podstawie. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z Frosta. Nadto Użytkownik, niezależnie od dyrektywy o prywatności i łączności 2002/58/WE, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

7.      ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH, W TYM PROFILOWANIE

Frosta nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji ani co do zasady profilowania strony internetowej. Zawiera jednak komponenty (tzw. wtyczki), odsyłające do kanałów społecznościowych opisanych w punkcie X niniejszej Polityki, w ramach którego to odesłania może dojść do profilowania. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja ta: a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem; lub b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub

Jeżeli decyzja nie dotyczy szczególnych danych osobowych oraz a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Frosta wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z Frosta.

8.      PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z Frosta.

9.      PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO I SĄDU

Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem Użytkownika, którego dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje go o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każdy Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO. Użytkownikowi, którego prawa dotyczą, ma także prawo wniesienia do sądu skargi na decyzję organu nadzorczego.

Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem niniejszego RODO. Postępowanie przeciwko Administratorowi wszczyna się przed sądem państwa członkowskiego, w którym Administrator ma siedzibę, tj. w Rzeczypospolitej Polskiej. Ewentualnie postępowanie takie może zostać wszczęte przed sądem państwa członkowskiego, w którym Użytkownik, którego dane dotyczą, ma miejsce zwykłego pobytu.

IX.              PLIKI COOKIES

Strona internetowa Frosta używa plików cookies. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Plik cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pośrednictwem którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika poprzez jego adres IP, lokalizację i stosowany język, i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Za pomocą plików cookie, Frosta może zapewnić użytkownikom witryny bardziej przyjazną dla użytkownika ofertę. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies - „sesyjne" oraz „stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Mogą one zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Za pośrednictwem plików cookies pochodzących z zewnętrznych komponentów dochodzi do przekazania danych operatorom zewnętrznym, o których mowa w pkt IX niniejszej Polityki, którzy mogą przekazać pozyskane w ten sposób dalej osobom trzecim. Dlatego koniecznym jest świadome podjęcie decyzji Użytkownika odnośnie ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika w zakresie plików cookies.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

X.                KOMPONENTY ZEWNĘTRZNE ZINTEGROWANE ZE STRONĄ (TZW. WTYCZKI)

Przy każdym wywołaniu strony internetowej Frosty (poprzez link lub właściwą zakładkę), przeglądarka internetowa Użytkownika automatycznie wywołuje pobranie przekierowania na stronę innego administratora, celem pobrania danych innej strony, co następuje przez pochodzącą od niego wtyczkę. W trakcie tego procesu technicznego podmiot ten jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę strony Frosta odwiedził Użytkownik. Zewnętrzne komponenty zintegrowane ze stroną internetową Frosta należą do: Twittera, Instagramu, , Facebooka, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Google+, Google Analytics i Google Adwords, Google+.

Komponenty  Twittera, Instagramu, , Facebooka, LinkedIn, YouTube oraz Pinterest, Google+ gromadzą dane w powiązaniu z kontem Użytkownika danej platformy społecznościowej. W związku z tym dane mogą być integrowane z danymi konta Użytkownika i na nim przechowywane. Za pośrednictwem komponentu przekazywana jest każdorazowo informacja o wizycie zalogowanego na koncie społecznościowym Użytkownika na konkretnej podstronie Frosty. Zapobiec temu można poprzez wylogowanie się z konta społecznościowego.

1.      TWITTER

Strona internetowa Frosta posiada zintegrowane komponenty Twittera. Twitter jest internetową platformą społecznościową służącą wirtualnej komunikacji w Internecie.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Fransisco, CA 94103 USA, dla Użytkowników spoza USA Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia.

Polityka ochrony danych na Twitterze dostępna jest pod adresem https://twitter.com/en/privacy .

2.      INSTAGRAM

Strona internetowa Frosta posiada zintegrowane komponenty Instagramu. Instagram jest internetową platformą społecznościową służącą wirtualnej komunikacji w Internecie.

Operatorem Instagramu jest Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, budynek 14 Pierwsze piętro, Menlo Park, CA, USA.

Polityka ochrony danych na Instagramie dostępna jest pod adresem help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

3.      LINKEDIN

Strona internetowa Frosta posiada zintegrowane komponenty LinkedIn. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów  biznesowych.

Operatorem LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043 USA. Dla użytkowników spoza USA operatorem jest LinkedIn Irlandia, kwestie polityki prywatności, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn korzysta również z firm zależnych: Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame.

Polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka plików cookie w serwisie LinkedIn są dostępne pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Pod tym adresem można też znaleźć informacje o możliwości wyłączenia plików cookies. LinkedIn zapewnia także pod www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość wypisania się z wiadomości e-mail, SMS-ów i reklam kierowanych, a także możliwość zarządzania ustawieniami reklam.

4.      YOUTUBE

Na tej stronie Administrator ma zintegrowane komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal, który umożliwia nieodpłatne edytowanie i odtwarzanie własnych i cudzych klipów wideo, jak również ich komentowanie.

Operatrem You Tube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Komponent przekazuje YouTube i Google informację, o konkretnym adresie podstrony Frosta, którą odwiedził użytkownik.

Polityka YouTube dotycząca ochrony danych, dostępna jest pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

5.      PINTEREST

Strona internetowa Frosta posiada zintegrowane komponenty sieci społecznościowej Pinterest. Pinterest jest siecią społecznościową w Internecie przeznaczoną do gromadzenia treści wizualnych. Sieć ta może służyć wymianie informacji przede wszystkim wizualnych.

Operatorem Pinterest jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103 a dla Użytkowników spoza USA Pinterest Europe Ltd., an Irish company with its registered office at Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Polityka Pinterst dotycząca ochrony danych, dostępna jest pod adresem https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy a polityka cookies pod adresem https://policy.pinterest.com/pl/cookies .

6.      FACEBOOK

Strona internetowa Frosta posiada zintegrowane komponenty sieci społecznościowej Facebook. Facebook służy wirtualnej komunikacji w ramach sieci społecznościowej w Internecie. Sieć ta może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook posiada funkcjonalności umożliwiające tworzenie profili osobistych użytkowników, zarówno prywatnych, jak i biznesowych. Facebook jest bardzo mocno oparty o przekaz zdjęć.

Właścicielem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady, administratorem Facebooka jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.

Listę wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem developers.facebook.com/docs/plugins/.

Polityka ochrony danych Facebooka dostępna jest pod adresem https://facebook.com/about/privacy/. Użytkownik znajdzie tam informacje, jakie środki podjąć celem eliminacji transmisji danych do Facebooka.

7.      GOOGLE MAPS

Strona internetowa Frosta posiada zintegrowany komponent Google Maps. Komponent ten umożliwia wyświetlanie map bezpośrednio na stronie internetowej Frosta i wygodne z niej korzystanie w celu znalezienia sklepów, w których można zakupić nasze produkty.

Właścicielem Google Maps jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Polityka ochrony danych Google Maps dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

8.      GOOGLE ANALYTICS

Strona internetowa Frosta posiada zintegrowane komponenty Google Analytics z funkcjonalnością anonimizacji. Google Analytics służy analizie sieci internetowej poprzez zbieranie, gromadzenie i analizę zebranych danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witrynę. W drodze analizy sieci gromadzone są między innymi informacje o stronach internetowych, które uprzednio odwiedził Użytkownik, częstotliwości odwiedzin oraz czasie wyświetlenia. Google Analitics pozwala generować raporty z analizy. Narzędzie to służy optymalizacji strony internetowej oraz optymalizacji treści reklamowej.

Operatorem Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google Analytics korzysta z aplikacji "_gat. _anonymizeIp”, za pomocą której adres IP Użytkownika, jest skracany przez Google i anonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego UE lub EOG.

Google Analitics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają lokalizację Użytkownika. Pozyskiwane w ten sposób dane to adres IP Użytkownika, który służy między innymi do poznania pochodzenia odwiedzających i kliknięć.

Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych generowanych przez Google Analytics. W tym celu zainstalować musi dodatek do przeglądarki dostępny pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout.  Dodatek blokuje przesyłanie danych do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest rozumiana jako sprzeciw wobec Google do przetwarzania danych.

Polityka Google dotycząca ochrony danych dostępna jest na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ i pod adresem www.google.com/analytics/terms/us. html.

9.      GOOGLE ADWORDS

Strona internetowa Frosta posiada zintegrowane komponenty Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcy umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google i sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy na wstępne zdefiniowanie konkretnych słów kluczowych, za pomocą których reklama w wynikach wyszukiwania Google będzie wyświetlana dopiero wtedy, gdy użytkownik użyje wyszukiwarki, aby uzyskać wynik wyszukiwania odpowiedni dla słowa kluczowego. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na odpowiednich stronach internetowych przy użyciu automatycznego algorytmu, uwzględniając wcześniej zdefiniowane słowa kluczowe.

Spółka operacyjna Google AdWords to Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google AdWords służy promocji strony internetowej Frista poprzez umieszczenie odpowiednich reklam na stronach internetowych podmiotów trzecich oraz w wynikach wyszukiwarki Google, jak również potencjalnej możliwości edycji reklam zewnętrznych na stronie Frosty. Komponent Google AdWords wykorzystują pliki cookies. Zebrane za ich pomocą dane są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin strony Frosta, pozwalającej określić liczbę jej Użytkowników, którzy dokonali wyświetlenia w reklamach AdWords.  Służy to optymalizacji procesu marketingowego. Informacje z Google AdWords nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych generowanych przez Google AdWords poprzez zmianę ustawień pod adresem  www.google.de/settings/ads

Polityka ochrony danych Google dostępna jest pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Znajdź sklep w pobliżu

Znajdź nasze produkty w swojej okolicy. Wpisz swój kod pocztowy, aby wyświetlić sugerowane sklepy w pobliżu.

Tutaj możesz dowiedzieć się wszystkiego o pochodzeniu składników Twojego produktu. i Kod jest ośmiocyfrowym ciągiem cyfr i liter. Zaczyna się literą "L" i znajduje się z tyłu lub na bocznej klapie opakowania - bezpośrednio pod datą ważności. x

Użyj przykładowego produktu:

Wszystko o naszych składnikach